Daijiken Karate-Kobudo Dojo

"Preserving the Old Ways"

Affiliations

North America (Hokubei) Okinawa Goju-Ryu Kenshi-kai Karate-jutsu Kobu-jutsu Association: http://www.uskenshikai.com/

Hokubei Kenshi-Kai Canada: http://canadakenshikai.webs.com/

Hokubei Dojo

Fudoshin Karate Kobu-jutsu Dojo: http://www.fudoshindojo.ca/